Zajęcia rewalidacyjne i inne wspomagające

Nasi uczniowie – stosownie do potrzeb – objęci są zajęciami rewalidacyjnymi oraz zajęciami z pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • zajęcia rewalidacyjne – usprawniające kompetencje społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne (dotyczy uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),
 • zajęcia rewalidacyjne: muzykoterapia, język migowy, bajkoterapia, dramatoterapia, relaksacja, elementy integracji sensorycznej, biofeedback, rsa – biofeedback i inne,
 • zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na usprawnianie procesów poznawczych,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia specjalistyczne: rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne o charakterze terapeutycznym,
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • porady i konsultacje,
 • warsztaty.

Na starcie, aby dobrze zdefiniować co jest potrzebne:

 • badanie przesiewowe mowy, wzroku i słuchu za pomocą platformy zmysłów,
 • badanie przesiewowe pod kątem dyskalkulii – Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki – Profil Arytmetyczny – G – Program diagnostyczny dla uczniów gimnazjum autorstwa mgr Anny Walerzak – Więckowskiej z Pomorskiego Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej PROmathematica.

Stwarzamy możliwość wykonania przez ucznia testów opracowanych przez Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej CPKiROZ:

Program komputerowy Bateria Testowa do Pomiaru Funkcji Poznawczych i Przystosowania jest połączeniem komputerowych adaptacji dziewięciu kwestionariuszy mających na celu pomóc ocenić przystosowanie psychiczne oraz funkcje poznawcze:

– Kwestionariusza Lęku jako Aktualnego Stanu Badanego,
– Kwestionariusza Lęku jako Trwałej Cechy Badanego,
– Anamnezy Psychologicznej do oceny historii osobistej i aktualnych problemów,
– Kwestionariusza Osobowości Eysenck’a,
– Kwestionariusza Zaburzeń Psychofizjologicznych i Stresu,
– Kwestionariusza do Pomiaru Fobii i Strachu,
– Kwestionariusza Depresji,
– Kwestionariusza Zachowań i Myśli Natrętnych,
– Kwestionariusza Poziomu Lęku.

Zespół terapeutów i nauczycieli AMIGO dąży do zapewnienia uczniom naszej szkoły jak najlepszych warunków nauki i rozwoju umiejętności. Stale poszukujemy nowych form kompleksowej diagnostyki i nowoczesnych, opartych na rzetelnych podstawach naukowych form terapii.

Nasi specjaliści wspomagają rozwój ucznia wykorzystując nowoczesne i sprawdzone metody i techniki:

Ponadto, prowadzimy także:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne młodzieży,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Możliwość przeprowadzenia testów Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP:

 • skale objawowe zaburzeń okresu adolescencji (zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, depresja, ryzyko próby samobójczej, zaburzenia odżywiania), Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke,
 • agresywność młodzieży reaktywność emocjonalna, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke, Dorota Kalka.

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Szanowni Państwo, po rozpoczęciu roku szkolnego w całej Polsce odbędą się szczepienia dzieci i młodzieży od 12. roku życia.
Nasza szkoła we współpracy z punktem szczepień także umożliwi Państwu szczepienie naszych uczniów oraz ich najbliższej rodziny.

Wychowawcy na wrześniowych zebraniach przekażą zainteresowanym Rodzicom formularze deklaracji chęci zaszczepienia dzieci.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pojawiające się u Państwa wątpliwości znajdą Państwo na portalu prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny http://szczepienia.pzh.gov.pl oraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach https://vaccination-info.eu/pl