Erasmus+

Tytuł projektu:

„Szkoła życia – jak zwiększyć szanse uczniów niepełnosprawnych
i z autyzmem w dorosłym życiu?”

Czas trwania:    1 czerwca 2019 – 31 maja 2021

Kwota dofinansowania:   16 992 euro

Koordynator:  Michał Drozdowski     m.drozdowski@amigo.wroclaw.pl

Planowane mobilności:

 • „Coaching and mentoring. Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate youth” –  kurs we Włoszech
 • „Teaching entrepreneurship skills and gamification” – kurs na Islandii
 • „Professional Orientation in Education” –  kurs w Portugalii   
 • „Stop! Qualitative classroom management and innovative strategies to fight against early school leaving” – kurs we Francji  (Reunion Island)
 • „Non formal learning– the golden door for an innovative future for schools” – kurs we Francji  (Reunion Island)
 • „Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students’ segregation” –  kurs we Włoszech
 • „How we avoid dropouts in schools – the way of Finland” – kurs w Finlandii

Społeczne Integracyjne Liceum Ogólnokształcące otrzymało dofinansowanie projektu Erasmus+:  „Szkoła życia – jak zwiększyć szanse uczniów niepełnosprawnych i z autyzmem w dorosłym życiu?” w ramach akcji KA101 SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” .

Szkoła jest niewielką placówką (93 uczniów, 36 pracowników edukacyjnych) przystosowaną do pracy z młodzieżą ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera, niedosłuchem, niedowidzeniem, zaburzeniami emocjonalnymi), dlatego też głównym założeniem naszego projektu jest podniesienie jakości egzystencji osób niepełnosprawnych podczas edukacji i w dorosłym życiu.

W ramach projektu „Szkoła życia” przyjęliśmy do realizacji następujące cele szczegółowe:

 1. Aktywizacja społeczna i większa samodzielność osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Zapobieganie przedwczesnemu zakończeniu edukacji przez osoby niepełnosprawne.
 3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej związanej z edukacją pozaformalną.
 4. Podniesienie jakości nauczania poprzez wprowadzenie nowych metod edukacyjnych.
 5. Zwiększenie mobilności i podniesienie poziomu znajomości języków obcych przez kadrę pedagogiczną w celu zintensyfikowania współpracy międzynarodowej.

Do realizacji tych celów zostało wybranych pięcioro pracowników edukacyjnych naszej szkoły: nauczyciele języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki oraz pedagog. Są to doświadczeni pracownicy posiadający kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz posługujący się językami obcymi.

Działania projektowe koncentrować się będą wokół:

 • analizy potrzeb uczniów i nauczycieli, określenia celów projektu, wyboru uczestników,
 • przygotowania uczestników do udziału w kursach specjalistycznych (zajęcia z języka obcego na terenie naszej szkoły, uczestnictwo w szkoleniu informacyjnym z zakresu projektu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, podniesienie kompetencji w zakresie IT),
 • udział w kursach zagranicznych: we Francji (Edukacja pozaformalna), Włoszech i Francji (Coaching i mentoring, działania motywacyjne i zapobiegające przedwczesnemu zakończeniu edukacji), Finlandii i we Włoszech (Systemy edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w UE), Portugalii (preorientacja zawodowa, przygotowanie do pracy),
 • powrót do kraju i wdrożenie opanowanej wiedzy,
 • program preorientacji zawodowej dla uczniów, zmodyfikowanie scenariuszy zajęć, wprowadzenie edukacji pozaformalnej do szkoły – upowszechnianie rezultatów w swojej placówce oraz w społeczności lokalnej i w organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • podsumowania projektu (ewaluacja podsumowująca, kontynuacja partnerstw ze szkołami z UE i nawiązanie nowych, korzystanie z platform internetowych umożliwiających współpracę i wymianę doświadczeń, dalsze wdrażanie nowych metod, zachęcanie nauczycieli do korzystania z podobnych ofert).

Zakładamy, że udział w projekcie pozwoli, na większe usamodzielnienie osób niepełnosprawnych w życiu pozaszkolnym i zwiększyć szanse na rynku pracy, pozwoli nam udoskonalić metody pracy z uczniami niepełnosprawnymi, zintensyfikować współpracę międzynarodową, podnieść poziom motywacji do nauki naszych uczniów oraz zwiększyć poziom zaangażowania osób niepełnosprawnym w aktywność społeczną aby zapewnić im lepszą jakość egzystencji.

1. Szkolenia we Francji (Reunion Island): „Stop! Qualitative classroom management and innovative strategies to fight against early school leaving” oraz „Non formal learning– the golden door for an innovative future for schools”, 18-25 listopada 2019.
2. Szkolenie we Włoszech: „COACHING& MENTORING. Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate youth”, 4-8 listopada 2019..
3. Rozpoczęcie działalności firmy uczniowskiej: „Manufaktura pod parasolką” – październik 2019, z towarzyszącymi warsztatami doradztwa zawodowego.
4. Uczestnictwo nauczycieli-uczestników projektu w kursie online „ABC mini-przedsiębiorstwa” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości – przygotowanie do prowadzenia firmy uczniowskiej.
5. Kontynuacja zajęć terapeutyczno-zawodowych (praktyki w kawiarni Café-Równik, warsztaty terapeutyczno-zawodowe w szkole, TUS) – od września 2019 do kwietnia 2022.
6. Kontynuacja całorocznego kursu języka angielskiego dla nauczycieli na dwóch poziomach zaawansowania.
7. Przedstawienie nauczycielom planowanych w ramach projektu działań na Radzie Pedagogicznej – 29 sierpnia 2019 oraz ulotkowa akcja
informująca o projekcie na zebraniu z rodzicami – 11 września 2019.
8. Uczestnictwo dwóch uczniów w szkoleniu ISTQB w ramach projektu AsperIT prowadzonego przez Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej
EFAS, zakończony uzyskaniem przez jednego z nich certyfikatu ISTQB – tester oprogramowania – sierpień-wrzesień 2019.
9. Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji dla beneficjentów programu Erasmus + rozpoczynających realizację projektów unijnych w ramach akcji KA101 SE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” – Katowice, 11 czerwca 2019.

10. Kiermasz świąteczny „Manufaktury pod Parasolem” promujący przygotowane produkty oraz działalność firmy uczniowskiej wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców – styczeń 2020.
11. Przygotowanie oferty kubków na Walentynki z akcją promocyjną – styczeń 2020.
12. Szkolenie we Włoszech (Bolonia) – “Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students segregation” – 2-8 lutego 2020.
13. Zmiana nauczania stacjonarnego na online ze względu na pandemię koronawirusa – przygotowanie strony internetowej „Manufaktury pod
Parasolem” – www.manufaktura.amigo.wroclaw.pl – od marca 2020.
14. Drugi rok działalności firmy uczniowskiej z nową grupą uczniów – przeniesiony ponownie w system zdalnego nauczania – przygotowywanie nowej
linii technologicznej, mydełkowej oferty oraz warsztaty z doradztwa zawodowego – listopad 2020 – maj 2021.
15. Szkolenie w Finlandii – „How we avoid dropouts in schools – the way of Finland”.
16. Szkolenie na Islandii (Reykjavik) – “Teaching enterpreneurship skills and gamification” – 25 – 31 lipca 2021.
17. Stacjonarne, w reżimie sanitarnym warsztaty lepienia z gliny – przygotowanie do produkcji podstawek z gliny oraz pierwsza produkcja mydełek –czerwiec 2021.
18. Przedstawienie propozycji programu preorientacji zawodowej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na radzie plenarnej – wnioski zpracy całorocznej oraz z odbytych mobilności – czerwiec 2021.
19. Bijemy rekord Polski! – V Bieg Erasmus+ zorganizowany przez NA programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. W czasie 60 minut pokonaliśmy łączny dystans 43 km w Parku Grabiszyńskim – 24 września 2021 r.
20. Trzeci rok działalności firmy uczniowskiej – organizacja drugiego kiermaszu świątecznego – wrzesień 2021 – grudzień 2021.
21. Kontynuacja nauki angielskiego dla nauczycieli – powstanie nowej, początkującej grupy zaawansowania – cały rok szkolny.
22. Wyjazdowe warsztaty w Domaszczynie – przygotowanie podstawek pod mydełka – wrzesień 2021.
23. Pomoc Ukrainie – włączamy się w akcje charytatywne – od lutego 2022
24. Obserwacja różnych stanowisk pracy w Drukarni INTERCARD – kwiecień 2022.
25. Upowszechnianie działań w ramach realizacji programu Erasmus+ oraz ewaluacje częściowe i całościowe.

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław