Poznaj Amigo

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym AMIGO odbywa się w oparciu o kilka podstawowych wartości:

PARTNERSTWO
WZAJEMNE ZROZUMIENIE
TOLERANCJA
INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM

Jest to możliwe poprzez dobór właściwych metod i form pracy.
Wszyscy nauczyciele naszej szkoły są przygotowani do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(zakładka Nauczyciele).

 • Comiesięczna ocena zachowania ucznia – daje możliwość zmiany  zachowań i postaw ucznia na lepsze.
 • Szkolny program wspierania uzdolnień w ramach zajęć indywidualnych, konsultacji lub kół zainteresowań.
 • Dostosowanie kryteriów oceniania ucznia do rodzaju jego trudności – odpowiednio na podstawie wypowiedzi ustnych bądź pisemnych.
 • Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod kątem włożonego wysiłku, a nie tylko za uzyskany efekt końcowy.
 • Wydłużenie czasu na prace pisemne, dodatkowe prace domowe i ćwiczenia na lekcji o różnej skali trudności i różnorodności form.
 • Organizacja egzaminów klas ósmych w warunkach i formie dostosowanej do rodzaju dysfunkcji uczniów.
 • Rozumienie zachowań współtowarzyszących różnego rodzaju dysfunkcjom lub zaburzeniom (np.  zaburzenia mowy, orientacji przestrzennej, trudności w koncentracji uwagi, postawy lękowe,  problemy z nadmiernym napięciem emocjonalnym).

Uczniowie pełnosprawni uczą się jak żyć z osobami niepełnosprawnymi i na odwrót, osoby niepełnosprawne uczą się funkcjonować z osobami sprawnymi.

 • Liczn koła zainteresowań (m.in. plastyczne, muzyczne, matematyczne, historyczne, filozoficzne, modelarstwa, gier planszowych).
 • Akcje charytatywne (Góra Grosza, Akcja Pajacyk, Zbiórka na rzecz Schroniska dla Zwierząt,  Zbiórka surowców wtórnych, z których dochód przeznaczony jest na Dom Seniora).
 • Wycieczki krajowe i zagraniczne, projekty unijne w ramach Programu Erasmus + oraz inne rekomendowane przez Miasto.
 • Organizacja konkursów propagujących ideę integracji.
 • Udział uczniów niepełnosprawnych we wszystkich wyjściach, wyjazdach organizowanych przez szkołę (teatr, kino, muzeum, wycieczki, itp.). Szkoła w pełnym zakresie zabezpiecza organizację przejazdów na własny koszt.

Realizowane programy to: 

 • „Asertywność – sztuka bycia sobą”,
 • „Jak sobie radzić ze stresem”,
 • „Człowiek, miłość, rodzina”,
 • „Problemy nastolatka”,
 • „Narkotyki w świecie – profilaktyka”,
 • „Debaty – profilaktyka uzależnień”,
 • „Nie truj się – kampania profilaktyczno-edukacyjna”,
 • „Szkoła wolna od narkotyków”,
 • „Profilaktyka antytytoniowa”,
 • „Program antyalkoholowy NOE”,
 • „Profilaktyka antytytoniowa”,
 • „Profilaktyka AIDS – Bez ryzyka”,
 • „Droga do Sukcesu”,
 • „Czy naprawdę jesteśmy inni?”,
 • „Razem w szkole”,
 • „Szkoła z klasą”,
 • „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”,
 • „Połączeni Sportem”,
 • „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 • „e-Twinning”,
 • „Płytka Wyobraźnia to Kalectwo”.

Wspomaganie rozwoju młodzieży możliwe jest również dzięki:

 • Stosowaniu w praktyce możliwości wydłużenia o rok etapu edukacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych.
 • Dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na wniosek rodziców, z wybranych przedmiotów organizowane są zajęcia indywidualne, np. z matematyki lub języka polskiego, natomiast wszystkie pozostałe przedmioty nauczane są w zespole klasowym.
 • Uczniowie z wadami słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnością sprzężoną lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zwolnieni z nauki drugiego języka obcego (opinia lub orzeczenie PPP), udają się w czasie „wolnych” lekcji odpowiednio na zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze,  korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia informatyczne bądź inne – stosownie do potrzeb.
 • Organizacja zajęć dla uczniów uzdolnionych (koła zainteresowań, dodatkowe zajęcia indywidualne).
 • Organizacja konsultacji z każdego przedmiotu (2 godz. – tygodniowo).
 • Wspomaganie nauczania poprzez stosowanie programów komputerowych i nowoczesnych technologii : rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, kalkulatory graficzne, playstation, wii (specjalistyczny sprzęt do usprawniania motoryki małej), ekrany dotykowe.
 • Nauczanie języków obcych na poziomie klas ósmych – 6 godzin tygodniowo (3 godziny jęz. angielskiego i 3 godz. jęz. niemieckiego).
 • Zajęcia z wychowania fizycznego: sala gimnastyczna.
 • Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
 • Organizacja próbnych egzaminów ósmoklasisty.
 • Budynek bez barier architektonicznych: winda, podjazdy, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Ogrodzony teren rekreacyjny.
 • Biblioteka.
 • Sala informatyczna, wyposażona w drukarki 3D.
 • Gabinety: chemiczny, biologiczny, informatyczny, plastyczny, terapii pedagogicznej, terapii neurologopedycznej, muzykoterapii, biofeedback’u, AVS, RSA, terapii sensorycznej, terapii zajęciowej.
 • Gabinet pomocy przedmedycznej.

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław