Doradztwo zawodowe

Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmują się szkolni doradcy zawodowi
–  Krystyna Chlebosz i Melania Kubik

Jest to dokument, który zawiera informacje o działaniach, jakie prowadzi szkoła, aby wspomóc uczniów w świadomym planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem ich mocnych stron, zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych. Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. W oparciu o wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego planowane są zadania realizowane w danym roku szkolnym.

  • realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego, w ramach bieżącej pracy z uczniami klas I-IV wynikającej z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
  • prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie III i IV,
  • udzielaniu indywidualnych porad i konsultacji przez doradcę zawodowego, nauczycieli, wychowawców, szkolnego pedagoga i psychologa oraz innych specjalistów zatrudnionych w szkole,
  • organizowaniu spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy, pracodawcami, osobami prezentującymi poszczególne zawody,
  • umożliwieniu uczniom dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej znajdującej się na stronach internetowych innych instytucji działających w obszarze doradztwa zawodowego,
  • organizowaniu ogólnoszkolnych działań tematycznie powiązanych z doradztwem zawodowym (projekty edukacyjne, warsztaty, konkursy, festiwale),
  • organizacji wycieczek zawodoznawczych.

Uczniowie mogą sprawdzić swoje predyspozycje na podstawie profili zawodowych Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP:

  • profil zainteresowań zawodowych, Elżbieta Karpińska, Urszula Sajewicz Radtke, Magdalena Stępka,
  • profil zainteresowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych, Małgorzata Połajdowicz, Ewa Radtke-Pawłowska.

Studenci z niepełnosprawnością mogą znaleźć wsparcie na uczelniach wyższych we Wrocławiu:

ul. Żelazna 36
53-428 Wrocław

amigo@amigo.wroclaw.pl
tel. 71 361 52 63

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław