Erasmus+

SILO Amigo po pozytywnie rozpatrzonym wniosku zostało wpisane na LISTĘ SZKÓŁ AKREDYTOWANYCH ERASMUS+ na lata 2021-2026, co oznacza, że będziemy mogli w uproszczonej procedurze wnioskować o finansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych.
Mobilności te będą związane z realizacją wybranych przez szkołę projektów.


We wniosku akredytacyjnym zakreśliliśmy obszary tematyczne ewentualnych projektów, z podaniem szacunkowego terminu ich realizacji:

OBSZAR 1 – Poprawa znajomości języków obcych wśród uczniów i nauczycieli – 1,2,3 rok

Czas trwania pierwszego etapu: 1 września 2021 – 30 listopada 2022
Kwota dofinansowania: 26 370 euro

Koordynator: Melania Kubik melania.kubik@gmail.com

Mobilności

 1. 11 mobilności zagranicznych – kursy językowe (czerwiec-sierpień 2022)

 2. Uczestnictwo jednego z nauczycieli w obozie letnim zorganizowanym z okazji 35-lecia istnienia Erasmus+ – Ribeira Grande (wyspa Sao Miguel), Azory, Portugalia 27 sierpnia 2022

 3. Kursy języka angielskiego dla nauczycieli prowadzone przez szkołę językową „You English” (połowa zajęć z native speakerem) – trzy poziomy

  zaawansowania – cały okres trwania projektu

 4. Lekcje indywidualne z obcokrajowcami (Ukraina, Białoruś) – początkowy język komunikacji – angielski, potem wdrażanie języka polskiego (studia podyplomowe z nauczania j. polskiego jako obcego w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych – 5 nauczycieli) – język polski, matematyka, geografia, historia, biologia – od lutego 2022

 5. Nauczanie domowe dla młodzieży angielskojęzycznej

 6. Zajęcia języków obcych:

  Projekcje filmów promujących różnorodność językową i kulturową, wzmacniających postawy tolerancji wobec innych kultur, postaw, przekonań, przeciwdziałających dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ksenofobii. Wykorzystanie oryginalnej ścieżki dźwiękowej połączonej z napisami w językach obcych (język angielski+język niemiecki). Interaktywna prelekcja oraz zajęcia warsztatowe po obejrzeniu filmów.

 7. Wprowadzanie elementów CLIL (język angielski) na zajęciach z Informatyki, fizyki, biologii, chemii, edukacji do bezpieczeństwa, matematyki np:

  – obejrzenie wykładu noblowskiego z fizyki wygłoszonego przez Rogera Penrosea. Tematem wykładu było odkrycie supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej (zajęcia z klasą 4 w ramach MKP z fizyki)

  – wysłuchanie prelekcji wygłoszonej przez mgra Kamila Bicza dotyczącej możliwości istnienia życia na planetach krążących wokół gwiazd rozbłyskujących. Prelekcja została wygłoszona w języku angielskim w ramach MKP z fizyki

  – Resuscitation CPR – First Aid Training, https://www.youtube.com/watch?v=g6D2rzuzdZs

  – Cardiopulmonary resuscitation (CPR): Simple steps to save a life – First Aid Training video https://www.youtube.com/watch?v=8YREVVM2n7g

  – The perfect morning pick-me up: brain gym

 8. „Apple Day” – 5 października 2022

  Warsztaty kulinarne. Przygotowanie potraw z jabłek z wykorzystaniem przepisów w języku

  angielskim. Powtarzanie nazw owoców w języku angielskim. Upowszechnianie słownictwa związanego ze zdrowym odżywianiem w języku angielskim.

 9. Dzień Języków Obcych – popularyzacja nauki języków obcych – 29 listopada 2022

  – I konkurs o tytuł Szkolnego Poligloty SP i LO Amigo – Test sprawdzający opanowanie języka angielskiego i niemieckiego oraz wiedzę z zakresu kultury, historii i geografii krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

  – zadania językowe

  – quiz na platformie Kahoot na temat ciekawostek językowych 

  – ścienna gazetka informacyjna dotycząca faktów i mitów związanych z językami

  – sesja plakatowa (te same wyrażenia w różnych językach) 

  – „Poszukiwanie skarbu” z zadaniami wykorzystującymi różne formy komunikacji językowej

  – „Healthy Lunch” – dietetyczne potrawy z różnych stron Europy

  – Dlaczego warto uczyć się języków obcych:  zabawne spoty reklamowe motywujące do nauki języków

  – karaoke różnych językach

      

 10. Lekcja języka niemieckiego na dużym ekranie w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Projekcja filmu „Vincent will Meer” z oryginalną ścieżką dźwiękową- 27 stycznia 2023

 11. Konferencja warsztatowa eTwinning pt. „Kompetencje 4.0 w szkole” zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning Warszawa – 2 czerwca 2023

 12. 26.09.2023 Terenowa gra POLIGRATA z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Organizator – Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Biuro Saksonii we Wrocławiu. Przedstawiciele klas II i III LO „Amigo”

           

 13. Całoroczny kurs języka niemieckiego dla nauczycieli – powstanie nowej grupy.

OBSZAR 2 – Podniesienie poziomu wiedzy na temat źródeł energii oraz kształtowanie postaw świadomego ich wykorzystywania. – 2,3 rok

Czas trwania drugiego etapu: 1 czerwca 2023 – 31 sierpnia 2024

Kwota dofinansowania: 24841 euro

Koordynator: Melania Kubik melania.kubik@gmail.com

Mobilności

 • “READING THE CITY- Using the city as a resource in teaching and learning” – kurs na Cyprze – 2 nauczycieli
 • “Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach”–  kurs w Hiszpanii 
 1. Warsztaty kulinarne dotyczące zdrowego jedzenia: „Healthy Lunch” – 29 listopada 2022r. 2. Uczestnictwo w warsztatach w Stacji Ornitologicznej w Miliczu na temat: „Czy dokarmiać ptaki zimą? Rozpoczęcie programu dokarmiania i obserwacji ptaków na terenie szkoły – 7 listopada 2022r.

 3. Interdyscyplinarny program edukacji medialnej i społecznej w DCF: „Nasze miejsce w naturze. O znaczeniu bioróżnorodności” – 14 kwietnia 2023r.

 4. Zamontowanie na budynku szkolnym tablicy pokazującej jakość powietrza oraz małej stacji meteorologicznej.

 5. Założenie szkolnego ogrodu w skrzynkach. Opieka nad ogrodem – połączenie edukacji ekologicznej z terapią ogrodową (hortiterapią) – kwiecień 2023r.

 6. Projekcja filmu „Serce dębu” w DCF– uczestnikami byli wszyscy uczniowie w szkole – 26 maja 2023r.

 7. Przygotowywanie tablic korkowych promujących działania ekologiczne, slow life, zdrowe jedzenie i życie

 8. Wyjście na wykład dr inż.Kamila Janiaka: „Zrozumieć globalną zmianę klimatu” – Politechnika Wrocławska, wydział Inżynierii Środowiska – 18 września 2023

OBSZAR 3 – Wyrównywanie szans osób defaworyzowanych ze względu na dysfunkcje, stan zdrowia i pochodzenie społeczne. – 2,3,4 rok

 1. Kontynuacja działania firmy uczniowskiej „Manufaktura pod Parasolem” z towarzyszącymi warsztatami z doradztwa zawodowego,– rok szkolny 2021/22 , 2022/23, 2023/24

 2. „Trening Umiejętności Społecznych” – zajęcia warsztatowe dla uczniów – rok szkolny 2021/23, 2023/24

OBSZAR 4 – Promowanie różnorodności kulturowej i europejskich wartości demokratycznych – 4,5 rok

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy –
wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniow

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław